ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน เรื่องจ้างเหมาบริการเอกชนรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน เรื่องจ้างเหมาบริการเอกชนรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ

รายละเอียด