นายแพทย์อาทิตย์ เล่าสุอังกูร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ เสริมสร้างสุขภาวะทางใจเพื่อเป็นผู้สูงวัยที่มีคุณค่าและความสุข

วันที่ 22 กันยายน 2564 นายแพทย์อาทิตย์ เล่าสุอังกูร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ เสริมสร้างสุขภาวะทางใจเพื่อเป็นผู้สูงวัยที่มีคุณค่าและความสุข นำโดยนางอัญชลี วิจิตรปัญญา รองผู้อำนวยการ กลุ่มภารกิจการพยาบาลและนางกรรณิการ์ ชื่นสมบัติหัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยนอกพร้อมเจ้าหน้าที่ เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ วัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างสุขภาพจิตในกลุ่มวัยสูงอายุให้มีคุณค่ามีสุขภาพจิตที่ดีสามารถดำเนินชีวิตได้อย่างมีความสุข ณ ห้องประชุมกองสุข โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์