นายแพทย์อาทิตย์ เล่าสุอังกูร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์ เป็นประธานเปิดโครงการป้องกันอัคคีภัยภายในโรงพยาบาล

วันที่ 29 กันยายน 2564 นายแพทย์อาทิตย์ เล่าสุอังกูร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์ เป็นประธานเปิดโครงการป้องกันอัคคีภัยภายในโรงพยาบาล จัดโดยคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์ วัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ ทักษะ ในการระงับเหตุอัคคีภัยได้อย่างถูกวิธี ป้องกันการสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สิน ลดความเสี่ยงต่อการเกิดเหตุอัคคีภัย ทั้งยังสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการทำงานและในชีวิตประจำวันได้อย่างปลอดภัย โดยได้รับความอนุเคราะห์จากเทศบาลตำบลนาอานนำทีมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยร่วมเป็นวิทยากรทั้งหมด 4 ท่าน ได้แก่ นายศักดิ์สิทธิ์ ศรีเมืองแก้ว เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอาวุโส นายธนวัฒน์ กงภูธร เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญการ นายกิติภูมิ ศรีพรมมา พนักงานขับเครื่องจักรขนาดเบา และนายวชิราวุธ ฝนธง พนักงานดับเพลิง ณ โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์