โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์ ออกให้บริการฉีดวัคซีนโควิด – 19 ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย

วันที่ 4 ตุลาคม 2564 นายแพทย์อาทิตย์ เล่าสุอังกูร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์ มอบหมายให้นางอัญชลี วิจิตรปัญญา รองผู้อำนวยการ กลุ่มภารกิจการพยาบาลนำทีมบุคลากรออกให้บริการฉีดวัคซีนโควิด – 19 ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือประชาชนทั่วไปที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป จำนวน 1,000 รายในพื้นที่ ตำบลเขาแก้ว เพื่อเป็นการกระจายวัคซีนและเพิ่มช่องทางการเข้าถึงวัคซีนของประชาชนในพื้นที่ ณ เทศบาลตำบลเข้าแก้ว อ.เชียงคาน จ.เลย