นายแพทย์อาทิตย์ เล่าสุอังกูร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์ พร้อมคณะผู้บริหารและหัวหน้ากลุ่มงานเข้าร่วมประชุมรับมอบนโยบายจากอธิบดีกรมสุขภาพจิต โดยมีแพทย์หญิงอัมพร เบญจพลพิทักษ์ อธิบดีกรมสุขภาพจิตให้เกียรติเป็นประธาน

วันที่ 4 ตุลาคม 2564 นายแพทย์อาทิตย์ เล่าสุอังกูร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์ พร้อมคณะผู้บริหารและหัวหน้ากลุ่มงานเข้าร่วมประชุมรับมอบนโยบายจากอธิบดีกรมสุขภาพจิต โดยมีแพทย์หญิงอัมพร เบญจพลพิทักษ์ อธิบดีกรมสุขภาพจิตให้เกียรติเป็นประธานในการประชุมพร้อมมอบนโยบายการพัฒนางานสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ 2565
.
1.ส่งเสริม สนับสนุนงานด้านสุขภาพจิตตามพระราชดำรัส,พระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์
-โครงการ To Be Number One
-โครงการส่งเสริมพัฒนาการและการเลี้ยงดูเด็กปฐมวัยในพื้นที่ทุรกันดาร
-โครงการราชทัณฑ์ปันสุข ทำความ ดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ อย่างต่อเนื่อง
.
2.เร่งให้การเยียวยาจิตใจประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)
.
3.บูรณาการงานสุขภาพจิตทุกกลุ่มวัยผ่านกลไกเขตสุขภาพ เพื่อการขับเคลื่อนอย่างเป็นองค์รวมในระบบสุขภาพระดับชาติ
.
4.พัฒนาระบบส่งเสริมสุขภาพจิต ป้องกัน แก้ไขและรักษา ฟื้นฟู ปัญหาสุขภาพจิตและจิตเวชให้ทันท่วงทีต่อการเปลี่ยนวิถีชีวิต
.
5.สนับสนุนบุคลากรกรมสุขภาพจิตเป็นผู้มีศักยภาพสูงตามหลัก CPR
.
การเข้าร่วมประชุมครั้งนี้เป็นการร่วมประชุมทางไกลผ่านระบบ Cisco Webex Meeting ส่งสัญญาณจากห้องประชุมศาสตราจารย์นายแพทย์ฝน แสงสิงแก้ว ชั้น 1 อาคาร 1 กรมสุขภาพจิตมายังห้องประชุมกองสุข โรพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์
.
ขอบพระคุณภาพข่าว : คุณ อรรณพ ชาญด้วยกิจ ช่างภาพกรมสุขภาพจิต

คุณ Chayaphol Suntivarakorn ช่างภาพโรงพยาบาลจิตเวชเลยฯ