โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์ นำทีมช่วยเหลือเยียวยาจิตใจผู้ประสบภาวะวิกฤต (MCATT) ลงพื้นที่ ร่วมกับทีม MCATT อำเภอวังสะพุง

วันที่ 5 ตุลาคม 2564 โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์ นำโดยนายสงคราม อินทร์เพชร เลขานุการทีมวิกฤตสุขภาพจิต นำทีมช่วยเหลือเยียวยาจิตใจผู้ประสบภาวะวิกฤต (MCATT) ลงพื้นที่ ร่วมกับทีม MCATT อำเภอวังสะพุง ทำความเข้าใจการประเมินสุขภาพจิตกับอาจารย์ผู้ดูแลนักเรียนในโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 52 เพื่อประเมินปัญหาสุขภาพจิตในสถานการณ์แพร่ระบาด COVID – 19 โดยได้รับการอำนวยการของรองผู้อำนวยการโรงเรียนฝ่ายบริหารและรองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 52 อ.วังสะพุง จ.เลย