นายแพทย์อาทิตย์ เล่าสุอังกูร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาระบบการส่งเสริมความร่วมมือในการรักษาด้วยยาของผู้ป่วยโรคจิตเภทโดยมีนางสาวณัฏฐพัชร สุนทโรวิทย์ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

วันที่ 11 ตุลาคม 2564 นายแพทย์อาทิตย์ เล่าสุอังกูร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาระบบการส่งเสริมความร่วมมือในการรักษาด้วยยาของผู้ป่วยโรคจิตเภทโดยมีนางสาวณัฏฐพัชร สุนทโรวิทย์ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ วัตถุประสงค์เพื่อนำองค์ความรู้ที่ได้ มาประยุกต์ใช้ให้มีประสิทธิภาพในการบำบัดผู้ป่วยให้มีส่วนร่วม รับรู้ปัญหาของตนเอง และกำหนดเป้าหมายในการดูแลที่ถูกต้องเหมาะสมร่วมกับทีมสุขภาพ พร้อมปรับเปลี่ยนความคิด ความเชื่อ ทัศนคติทีไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการรักษา นำไปสู่พฤติกรรมความร่วมมือในการรักษาอย่างต่อเนื่อง จึงได้ดำเนินการอบรมแนวคิดดังกล่าว ให้แก่บุคลากรทีมวิจัยและเครือข่าย 4 จังหวัดได้แก่ จังหวัดเลย หนองบัวลำภู อุดรธานีละหนองคาย ในวันที่ 11 – 12 ตุลาคม และ 13 – 14 ตุลาคม 2564 ผ่านทางระบบโปรแกรมออนไลน์ ZOOM Meeting ส่งสัญญาณจากโรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์ไปยังเขตพื้นที่ 4 จังหวัด ณ ห้องประชุมกองสุข โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์