โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์ เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนภาคปฏิบัติให้นักศึกษาพยาบาลร่วมกับคณะอาจารย์จากวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุดรธานี

วันที่ 20 ตุลาคม 2564 โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์ นำโดยนางอัญชลี วิจิตรปัญญา รองผู้อำนวยการ กลุ่มภารกิจการพยาบาลนำทีมผู้บริหารกลุ่มภารกิจการพยาบาลเข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนภาคปฏิบัติให้นักศึกษาพยาบาลร่วมกับคณะอาจารย์จากวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุดรธานี ในการประสานการฝึกปฏิบัติงานของนักศึกษาในโรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์ ณ ห้องประชุมอุครานันท์ โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์