โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์ เข้าร่วมประชุมแผนการติดตั้งโซล่าเซลล์ภายในโรงพยาบาลในโครงการบริหารจัดการเพื่อการประหยัดพลังงาน ด้วยรูปแบบธุรกิจจัดการพลังงาน (Energy Service Company : ESCO)

วันที่ 26 ตุลาคม 2564 โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์ นำโดยนางอัญชลี วิจิตรปัญญา รองผู้อำนวยการ กลุ่มภารกิจการพยาบาล นางบุศรินทร์ เวศมโน รองผู้อำนวยการ กลุ่มภารกิจอำนวยการ พร้อมคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยโรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์ เข้าร่วมประชุมแผนการติดตั้งโซล่าเซลล์ภายในโรงพยาบาลในโครงการบริหารจัดการเพื่อการประหยัดพลังงาน ด้วยรูปแบบธุรกิจจัดการพลังงาน (Energy Service Company : ESCO) ตามนโยบายของกรมสุขภาพจิตร่วมกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โดยมีนายศิวกร กาญจนปัทม ผู้เชี่ยวชาญด้านการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนเป็นผู้แทนในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมกองสุข โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์