ทีมช่วยเหลือเยียวยาจิตใจผู้ประสบภาวะวิกฤต (MCATT) โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์ เข้าร่วมประชุมการจัดเตรียมแนวทางช่วยเหลือเยียวยาจิตใจแก่ผู้ประสบภาวะวิกฤตในกรณีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID – 19)

วันที่ 27 ตุลาคม 2564 โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์ นำโดยนางอัญชลี วิจิตรปัญญา รองผู้อำนวยการ กลุ่มภารกิจการพยาบาลพร้อมทีมช่วยเหลือเยียวยาจิตใจผู้ประสบภาวะวิกฤต (MCATT) เข้าร่วมประชุมการจัดเตรียมแนวทางช่วยเหลือเยียวยาจิตใจแก่ผู้ประสบภาวะวิกฤตในกรณีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID – 19) ซึ่งผู้ประสบเหตุในครั้งนี้ได้แก่กลุ่มผู้ติดเชื้อในโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 52 ตลอดจนการให้บริการผู้ประสบภาวะวิกฤตทุกกลุ่มใน อ.วังสะพุง จ.เลย ณ ห้องประชุมกองสุข โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์