โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์ ข้าร่วมประชุมสรุปผลการดำเนินงานปี 2564 และแนวทางการดำเนินงาน ปี 2565 ของกรมสุขภาพจิต

วันที่ 28 ตุลาคม 2564 นายแพทย์อาทิตย์ เล่าสุอังกูร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์ มอบหมายให้นางบุศรินทร์ เวศมโน รองผู้อำนวยการ กลุ่มภารกิจอำนวยการ นายฉัตรชัย มูลเจริญพร นักวิเคราะห์นโยบายและแผน พร้อมบุคลากรเข้าร่วมประชุมสรุปผลการดำเนินงานปี 2564 และแนวทางการดำเนินงาน ปี 2565 ของกรมสุขภาพจิต จัดโดยกองยุทธศาสตร์และแผนงาน กรมสุขภาพจิต โดยเป็นการเข้าร่วมประชุมทางไกลผ่านระบบ Cisco Webex Meeting ส่งสัญญาณจากห้องประชุมศาสตราจารย์นายแพทย์ฝน แสงสิงแก้ว ชั้น 1 อาคาร 1 กรมสุขภาพจิต มายัง ห้องประชุมอุครานันท์ โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์