รงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์ นำโดยนางสาวแสงเงิน เฝ้าสันเทียะ นักจิตวิทยาคลินิกชำนาญการ หัวหน้ากลุ่มงานจิตวิทยา พร้อมบุคลากรเข้าร่วมประชุมชี้แจงการดำเนินงานการดูแลช่วยเหลือเด็กวัยเรียนวัยรุ่นกลุ่มเสี่ยงและกลุ่มเปราะบางทางสังคมในเขตสุขภาพ ปีงบประมาณ 2565 (ตัวชี้วัดที่2)

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2564 โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์ นำโดยนางสาวแสงเงิน เฝ้าสันเทียะ นักจิตวิทยาคลินิกชำนาญการ หัวหน้ากลุ่มงานจิตวิทยา พร้อมบุคลากรเข้าร่วมประชุมชี้แจงการดำเนินงานการดูแลช่วยเหลือเด็กวัยเรียนวัยรุ่นกลุ่มเสี่ยงและกลุ่มเปราะบางทางสังคมในเขตสุขภาพ ปีงบประมาณ 2565 (ตัวชี้วัดที่2)ร้อยละเด็กวัยเรียนและวัยรุ่นกลุ่มเสี่ยงและกลุ่มเปราะบางทางสังคม ได้รับการดูแลช่วยเหลือจนดีขึ้น จัดโดยสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวันรุ่นราชนครินทร์ โดยเป็นการเข้าร่วมแบบทางไกลผ่านระบบ Zoom Meeting ส่งสัญญาณมายังโรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์