นายแพทย์อาทิตย์ เล่าสุอังกูร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์ เป็นประธานในการประชุมมอบตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติ​ราชการของหน่วยงานในสังกัด​กรมสุขภาพ​จิต​ ประจำปีงบประมาณ​ 2565

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2564 นายแพทย์อาทิตย์ เล่าสุอังกูร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์ เป็นประธานในการประชุมมอบตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติ​ราชการของหน่วยงานในสังกัด​กรมสุขภาพ​จิต​ ประจำปีงบประมาณ​ 2565 จัดโดยกลุ่มภารกิจพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ งานวิจัยและพัฒนาวิชาการ วัตถุประสงค์เพื่อมอบหมายตัวชี้วัดให้แก่ผู้รับผิดชอบในแต่ละงานได้ทราบและมีแนวทางการดำเนินงาน พัฒนางานให้เป็นในแนวทางเดียวกัน โดยมีหัวหน้ากลุ่มงานและผู้รับผิดชอบงานเข้าร่วมรับมอบตัวชี้วัดโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมกองสุข โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์