นายแพทย์อาทิตย์ เล่าสุอังกูร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์ พร้อมคณะผู้บริหารโรงพยาบาลและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการตรวจราชการงานสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ 2565

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2564 นายแพทย์อาทิตย์ เล่าสุอังกูร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์ พร้อมคณะผู้บริหารโรงพยาบาลและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการตรวจราชการงานสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยมีนายแพทย์จุมภฏ พรมสีดา รองอธิบดีกรมสุขภาพจิตเป็นประธานในที่ประชุม จัดโดยกองยุทธศาสตร์และแผนงาน วัตถุประสงค์เพื่อรับทราบแนวทางการตรวจราชการงานสุขภาพจิต และแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานสุขภาพจิตในพื้นที่ ภายใต้ระบบการตรวจราชการกระทรวงสาธารรสุข ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยเป็นการร่วมประชุมทางไกลผ่านระบบ Cisco Webex Meeting ส่งสัญญาณมายังห้องประชุมกองสุข โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์