รงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์ ร่วมกับ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย

เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์ นำโดยน.ส.ประภารัตน์ ลาวัณย์ศิริ เภสัชกรชำนาญการ นางเพ็ญสุดา ไชยเมือง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ และว่าที่ รต.หญิงเจตนิพิฐ สุวรรณไกรษร พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ร่วมกับ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลยนำโดยนายแพทย์ชาญชัย บุญอยู่ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเลย สสอ.ภูเรือและรพ.ภูเรือ ออกหน่วย พอ.สว.และจังหวัดเคลื่อนที่ ร่วมกับทีม ตรวจรักษาโรคเบื้องต้น บริการทันตกรรม ตรวจมะเร็งเต้านมและเยี่ยมบ้านคนไข้เรื้อรังที่มีปัญหาสุขภาพจิตและคนไข้จิตเวช 6 ราย ในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากนายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลยเป็นประธานในการออกหน่วยแพทย์อาสา สมเด็จพระศรีนครินทร์ทราบรมราชชนนี ณ บ้านโป่งกวาง ต.หินสอ อ.ภูเรือ จ.เลย