นายแพทย์อาทิตย์ เล่าสุอังกูร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์เป็นประธานคณะกรรมการประเมินการจัดตั้งกลุ่มงานจิตเวชและยาเสพติด โรงพยาบาลชุมชน เขตสุขภาพที่ 8 ประจำปีงบประมาณ 2565

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 นายแพทย์อาทิตย์ เล่าสุอังกูร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์เป็นประธานคณะกรรมการประเมินการจัดตั้งกลุ่มงานจิตเวชและยาเสพติด โรงพยาบาลชุมชน เขตสุขภาพที่ 8 ประจำปีงบประมาณ 2565 ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย และคณะกรรมการประเมินจัดตั้งกลุ่มงานจิตเวชฯ ในครั้งนี้ได้ลงพื้นที่เพื่อประเมินการจัดตั้งกลุ่มงานจิตเวชและยาเสพติดโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชด่านซ้าย โดยได้รับเกียรติจากนายแพทย์ภักดี สืบนุการณ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชด่านซ้าย พร้อมเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับและเข้ารับการประเมินฯ ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชด่านซ้าย อ.ด่านซ้าย จ.เลย