โรงพยาบาลจิตเวชเวชเลยราชนครินทร์ เข้าร่วมประชุมชี้แจงการดำเนินงานตามตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของหน่วยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิต ซึ่งในวันนี้เป็นการรับตัวชี้วัดที่ 17

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 โรงพยาบาลจิตเวชเวชเลยราชนครินทร์ นำโดยนางสุนันทา พลเดชาสวัสดิ์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ และน.ส.วนิดา พงษทะวงษ์ พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมชี้แจงการดำเนินงานตามตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของหน่วยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิต ซึ่งในวันนี้เป็นการรับตัวชี้วัดที่ 17 ร้อยละของผู้ป่วยจิตเวชที่เข้ารับการบำบัดรักษาและจำหน่ายได้รับการติดตามต่อเนื่องครบ 1 ปี และเป็นหน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการพัฒนาระบบการดูแลสุขภาพจิตครบวงจรด้วยกลไกทางกฎหมาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยเป็นการเข้าร่วมทางไกลผ่านระบบ Zoom Meeting ส่งสัญญาณจากห้องประชุม 2 อาคาร 1 ชั้น 2 กรมสุขภาพจิต มายังห้องประชุมอุครานันท์ โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์