โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์ นำโดยคณะกรรมการสารสนเทศและกลุ่มงานเทคโนโลยีและสารสนเทศ ส่งมอบ iPad แก่กลุ่มภารกิจการพยาบาลโดยมีนางอัญชลี วิจิตรปัญญา รองผู้อำนวยการ กลุ่มภารกิจการพยาบาลเป็นผู้รับมอบ

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์ นำโดยคณะกรรมการสารสนเทศและกลุ่มงานเทคโนโลยีและสารสนเทศ ส่งมอบ iPad แก่กลุ่มภารกิจการพยาบาลโดยมีนางอัญชลี วิจิตรปัญญา รองผู้อำนวยการ กลุ่มภารกิจการพยาบาลเป็นผู้รับมอบ วัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการพัฒนาระบบ JVL Clinical Management (โปรแกรมบริหารจัดการทางคลินิค รพ.จิตเวชเลยราชนครินทร์) ตามนโยบายของกรมสุขภาพจิตที่ส่งเสริมให้โรงพยาบาลในกรมสุขภาพจิตพัฒนาระบบให้ก้าวเข้าสู่การเป็น Smart Hospital ณ โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์