โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์ ยกระดับมาตรการด้านสุขอนามัยและความปลอดภัย Thai Stop Covid 2Plus ตามมาตรการปลอดภัยสำหรับองค์กร (Covid Free Setting)

โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์ ยกระดับมาตรการด้านสุขอนามัยและความปลอดภัย Thai Stop Covid 2Plus ตามมาตรการปลอดภัยสำหรับองค์กร (Covid Free Setting) เพื่อการให้บริการในสถานการณ์การระบาดของโควิด – 19 ซึ่งจังหวัดเลยเป็นพื้นที่นำร่องในการเปิดเมืองท่องเที่ยว โดยหน่วยงานทุกภาคส่วนในพื้นที่จังหวัดเลยพร้อมยกระดับมาตรการปลอดภัยสำหรับองค์กร ( Covid Free Setting )