สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง(สขร.1)งป.65 เดือนพฤศจิกายน64

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง(สขร.1)งป.65 เดือนพฤศจิกายน64