โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาลในสถานการณ์การระบาด Covid – 19

โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาลในสถานการณ์การระบาด Covid – 19 นำโดยนางอัญชลี วิจิตรปัญญา รองผู้อำนวยการ กลุ่มภารกิจการพยาบาลและเจ้าหน้าที่เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ ระหว่างวันที่ 21 – 23 ธ.ค. 2564 แบ่งเป็น 3 รุ่นด้วยกัน โดยได้รับเกียรติจากนายแพทย์อาทิตย์ เล่าสุอังกูร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด วิทยากรโดย แพทย์หญิงเสาวณีย์ เลิศชัยเพชร นายแพทย์ชำนาญการ น.ส.อมรรัตน์ บุญหนัก พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ และนายพิชญ์พงศ์ คงนาวัง เภสัชกรปฏิบัติการ วัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ มีทักษะในการปฏิบัติงานตามแนวทางการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาลให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน และก่อให้เกิดความปลอดภัยในการปฏิบัติงานรวมทั้งสร้างความปลอดภัยแก่ผู้เข้ารับบริการ ณ ห้องประชุม โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์