โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์ จัดโครงการพัฒนาระบบฟื้นฟูทักษะทางสังคมและสมรรถภาพคนพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรมสู่การมีงานทำ ประจำปี 2565

เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2564 โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์ จัดโครงการพัฒนาระบบฟื้นฟูทักษะทางสังคมและสมรรถภาพคนพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรมสู่การมีงานทำ ประจำปี 2565 โดยมีนางบุศรินทร์ เวศมโน รองผู้อำนวยการ กลุ่มภารกิจอำนวยการ เป็นประธานเปิดโครงการ จัดโดยกลุ่มงานสังคมสงเคราะห์ นำโดยนายภูวดล อ่อนน้อม นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ พร้อมเจ้าหน้าที่ วัตถุประสงค์เพื่อชี้แจงภาคีเครือข่ายและผู้ดูแลผู้พิการให้สามารถดำเนินการช่วยเหลือผู้พิการทางจิตให้ได้รับการจ้างงานตามหลักการ recovery ที่เน้นเรื่อง การพิทักษ์สิทธิผู้ป่วย คำนึงถึงสิทธิมนุษยชน (Human right) ฟื้นฟูสมรรถภาพทางสังคมเพื่อการมีงานทำ ซึ่งแต่ละกิจกรรมเป็นการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม(Participatory Learning) ให้ผู้เข้าอบรมเกิดความรู้ ทัศนคติ และทักษะ สามารถนำไปใช้ในการเสริมสร้างความเข้มแข็งในตนเองต่อไป ณ ห้องประชุมกองสุข โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์