นายแพทย์อาทิตย์ เล่าสุอังกูร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์ เป็นประธานในพิธีเปิดและวิทยากรในโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อกำหนดกรอบการดำเนินงานสุขภาพจิตและจิตเวชและวิกฤตสุขภาพจิต

เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2564 นายแพทย์อาทิตย์ เล่าสุอังกูร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์ เป็นประธานในพิธีเปิดและวิทยากรในโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อกำหนดกรอบการดำเนินงานสุขภาพจิตและจิตเวชและวิกฤตสุขภาพจิต จัดโดยกลุ่มงานการพยาบาลจิตเวชชุมชนและสารเสพติด ร่วมกับศูนย์สุขภาพจิตที่ 8 กลุ่มเป้าหมายได้แก่ แพทย์ พยาบาล สหวิชาชีพ เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ที่รับผิดชอบงานสุขภาพจิตและจิตเวช ในโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขประจำอำเภอและสำนักงานสาธารณสุขประจำจังหวัดจังหวัดอุดรธานีและจังหวัดเลย โดยในวันนี้เป็นการลงพื้นที่ของจังหวัดอุดรธานี วัตถุประสงค์เพื่อชี้แจงกรอบและวางแผนการดำเนินงานสุขภาพจิตและจิตเวช และวิกฤตสุขภาพจิตแก่ผู้ปฏิบัติงานเครือข่ายสุขภาพจิตแก่ผู้ปฏิบัติงานเครื่อข่ายสุขภาพจิตและจิตเวช ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี