นายแพทย์อาทิตย์ เล่าสุอังกูร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์ เป็นประธานในพิธีประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต “กระทรวงสาธารณสุขใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต(MOPH Together Against Corruption)”

วันที่ 28 ธันวาคม 2564 นายแพทย์อาทิตย์ เล่าสุอังกูร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์ เป็นประธานในพิธีประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต “กระทรวงสาธารณสุขใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต(MOPH Together Against Corruption)” โดยมีคณะผู้บริหาร หัวหน้ากลุ่มงานและบุคลากรโรงพยาบาล เข้าร่วมโดยพร้อมเพรียงกัน เพื่อเป็นการแสดงจุดยืนในการไม่ยอมรับการทุจริต คอรับชันและร่วมกันสร้างวัฒนธรรมความซื่อสัตย์สุจริตให้เกิดขึ้นในโรงพยาบาล สอดรับกับเจตจำนงของกระทรวงสาธารณสุขและกรมสุขภาพจิต ที่ให้ความสำคัญในการแก้ไขปัญหาการทุจริต กระตุ้นจิตสำนึกให้บุคลากรกรมสุขภาพจิต ไม่ยอมรับและไม่ทนต่อการโกง สร้างเครือข่ายป้องกันการทุจริตอย่างยั่งยืน ตามพันธกิจของหน่วยงานอย่างมีธรรมาภิบาล ณ ตึกอำนวยการ ชั้น 2 โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์