ายแพทย์อาทิตย์ เล่าสุอังกูร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อกำหนดทิศทางการดำเนินงานสุขภาพจิต และแผนยุทธศาสตร์ ภายใต้แผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี (พ.ศ.2566-2570) ของกรมสุขภาพจิต

วันที่ 10 มกราคม 2565 นายแพทย์อาทิตย์ เล่าสุอังกูร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อกำหนดทิศทางการดำเนินงานสุขภาพจิต และแผนยุทธศาสตร์ ภายใต้แผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี (พ.ศ.2566-2570) ของกรมสุขภาพจิต โดยมีนายฉัตรชัย มูลเจริญพร หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผนงานพร้อมเจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุม วัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมของบุคลากรกรมสุขภาพจิต และเครือข่ายงานสุขภาพจิตภายนอกกรม ในการกำหนดตำแหน่งยุทธศาสตร์ ร่างวิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด และแผนยุทธศาสตร์ให้สามารถขับเคลื่อนการดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเป็นการประชุมผ่านระบบ Zoom Meeting ส่งสัญญาณจากห้องประชุมศาสตราจารย์นายแพทย์ฝน แสงสิงแก้ว ชั้น 1 อาคาร 1 กรมสุขภาพจิต มายังห้องประชุมอุครานันท์ โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์