โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์ ได้รับเงินสนับสนุน จำนวน 5,000 บาท เพื่อจัดหาทุนไว้ดำเนินกิจกรรมของเหล่ากาชาดจังหวัดเลย ในการช่วยเหลือสงเคราะห์ผู้ประสบภัย ผู้ยากไร้ และจัดหาสิ่งของเพื่อเป็นรางวัลร้านเหล่ากาชาดฯ ในงานดอกฝ้ายบาน สืบสานวัฒนธรรมไทเลย ประจำปี 2565

วันที่ 12 มกราคม 2565 นายแพทย์อาทิตย์ เล่าสุอังกูร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์ มอบหมายให้นางบุศรินทร์ เวศมโน รองผู้อำนวยการ กลุ่มภารกิจอำนวยการ และนางณัฐชยา มูลเจริญพร หัวหน้ากลุ่มงานทรัพยากรบุคคล เป็นผู้แทนมอบเงินสนับสนุน จำนวน 5,000 บาท เพื่อจัดหาทุนไว้ดำเนินกิจกรรมของเหล่ากาชาดจังหวัดเลย ในการช่วยเหลือสงเคราะห์ผู้ประสบภัย ผู้ยากไร้ และจัดหาสิ่งของเพื่อเป็นรางวัลร้านเหล่ากาชาดฯ ในงานดอกฝ้ายบาน สืบสานวัฒนธรรมไทเลย ประจำปี 2565 ระหว่างวันที่ 1 – 9 กุมภาพันธ์ 2565 โดยได้รับเกียรติจากนายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลยเป็นประธานในพิธีรับมอบ ณ บริเวณสนามจวนผู้ว่าราชการจังหวัดเลย อ.เมือง จ.เลย