โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์ มอบหมายให้ กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพบริการและมาตรฐาน ดำเนินการจัดโครงการฟื้นฟูจิตใจหลังภาวะวิกฤตในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)

วันที่ 13 มกราคม 2565 นายแพทย์อาทิตย์ เล่าสุอังกูร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์ มอบหมายให้ กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพบริการและมาตรฐาน ดำเนินการจัดโครงการฟื้นฟูจิตใจหลังภาวะวิกฤตในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) กิจกรรมที่ 2 “ประชุมเชิงปฏิบัติการการคัดกรองและช่วยเหลือเยียวยาจิตใจประชาชนกลุ่มเสี่ยงต่อปัญหาสุขภาพจิต” แก่กลุ่มเป้าหมายผู้รับผิดชอบงานสุขภาพจิตและจิตเวชจังหวัดอุดรธานี โดยได้รับเกียรติจากคณะวิทยากร ประกอบด้วย นายวีระพงษ์ เรียบพร นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ ศูนย์สุขภาพจิตที่ 8, นายณรงค์ ตั้งวงศ์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ, นายภูวดล อ่อนน้อม นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ, นายพิชญ์พงศ์ คงนาวัง เภสัชกรปฏิบัติการ, นางสาวจิรัชญา ชนะราวี และนางสาวธิดารัตน์ พุทธวงษ์ นักจิตวิทยาคลินิคปฏิบัติการ โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์

วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้รับผิดชอบงานสุขภาพจิตและจิตเวชในการช่วยเหลือเยียวยาจิตใจประชาชนในพื้นที่ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ปัญหาอุปสรรคของการดำเนินงานที่ผ่านมา และเพิ่มประสิทธิภาพของการส่งต่อข้อมูลการดำเนินงานติดตามช่วยเหลือเยียวยาจิตใจประชาชนกลุ่มเสี่ยง โดยได้รับเกียรติจากนางขวัญชนก ศิริวัฒนกาญจน์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานในพิธีเปิด ณ ห้องประชุมทองกวาว ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี