นายแพทย์อาทิตย์ เล่าสุอังกูร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์ เป็นประธานเปิดโครงการเสริมสร้างสุขภาวะทางใจเตรียมพร้อมสู่สังคมสูงวัย

วันที่ 14 มกราคม 2565 นายแพทย์อาทิตย์ เล่าสุอังกูร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์ เป็นประธานเปิดโครงการเสริมสร้างสุขภาวะทางใจเตรียมพร้อมสู่สังคมสูงวัย จัดโดยกลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์ วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมศักยภาพของบุคลากรระดับปฐมภูมิ ให้มีกิจกรรมพัฒนาทักษะเครือข่ายระดับปฐมภูมิ เสริมสร้างสุขภาวะทางใจเตรียมพร้อมสู่สังคมสูงวัย สร้างเครือข่ายการดูแลผู้สูงอายุที่มีปัญหาสุขภาพจิตและผู้สูงอายุสมองเสื่อมที่มีปัญหาพฤติกรรมและจิตใจในเขตสุขภาพจิตที่ 8 ซึ่งเป็นหลักสูตร 1 วัน ในพื้นที่ 4 จังหวัดโดยเป็นการจำกัดจำนวนผู้เข้าร่วมตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด – 19 ในวันนี้เป็นการจัดโครงการแก่บุคลากรที่รับผิดชอบงานผู้สูงอายุ งานสุขภาพจิต โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในพื้นที่จังหวัดเลย ณ ห้องประชุมโรงแรมใบบุญแกรนด์ จังหวัดเลย