แพทย์หญิงจุฬาพันธุ์ เหมกูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการเสริมสร้าง ความรัก ความผูกพันและทัศนคติเชิงบวกในองค์กร

วันที่ 7 มีนาคม 2565 แพทย์หญิงจุฬาพันธุ์ เหมกูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการเสริมสร้าง ความรัก ความผูกพันและทัศนคติเชิงบวกในองค์กร จัดโดย กลุ่มภารกิจการพยาบาล โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์ นำโดยนางอัญชลี วิจิตรปัญญา รองผู้อำนวยการ กลุ่มภารกิจการพยาบาล วิทยากรโดยนางกิรณา ภักดีบุรีกุล พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์ วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาขีดความสามารถในการบริหารจัดการตนเอง ส่งเสริมความรัก ความผูกพัน พัฒนาความสามารถในการสื่อสาร การทำงานเป็นทีม เสริมสร้างทัศนคติที่ดีต่องาน ผู้บริหาร หัวหน้างาน เพื่อนร่วมงาน ผู้มารับบริการ เพื่อสร้างความสามัคคีให้เกิดขึ้นในหน่วยงาน ให้เกิดความรักความผูกพันในองค์กร ในครั้งนี้เป็นการอบรมในกิจกรรมที่ 1 อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพการเป็นผู้นำ ระหว่างวันที่ 7 – 8 มีนาคม 2565 ณ ห้องประชุมกองสุข โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์