โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์ เปิดโครงการเสริมสร้างสุขภาวะทางใจเตรียมพร้อมสู่สังคมสูงวัย

วันที่ 10 มีนาคม 2565 แพทย์หญิงจุฬาพันธ์ุ เหมกูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์ มอบหมายให้นางอัญชลี วิจิตรปัญญา รองผู้อำนวยการ หัวหน้ากลุ่มภารกิจการพยาบาลเป็นประธานเปิดโครงการเสริมสร้างสุขภาวะทางใจเตรียมพร้อมสู่สังคมสูงวัย จัดโดยกลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์ วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมศักยภาพของบุคลากรระดับปฐมภูมิ ให้มีกิจกรรมพัฒนาทักษะเครือข่ายระดับปฐมภูมิ เสริมสร้างสุขภาวะทางใจเตรียมพร้อมสู่สังคมสูงวัย สร้างเครือข่ายการดูแลผู้สูงอายุที่มีปัญหาสุขภาพจิตและผู้สูงอายุสมองเสื่อมที่มีปัญหาพฤติกรรมและจิตใจในเขตสุขภาพจิตที่ 8 ซึ่งเป็นหลักสูตร 1 วัน ในพื้นที่ 4 จังหวัดโดยเป็นการจำกัดจำนวนผู้เข้าร่วม

ตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด – 19 ในวันนี้เป็นการจัดโครงการแก่บุคลากรที่รับผิดชอบงานผู้สูงอายุ งานสุขภาพจิต โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำภู ณ ห้องประชุมลุ่มภูทอง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู