ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19 โดย ยึดหลัก D-M-H-T-T และ V-U-C-A

โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์ร่วมรณรงค์ให้ประชาชนที่เข้ารับบริการในโรงพยาบาลและสถานพยาบาล ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19 โดย ยึดหลัก D-M-H-T-T และ V-U-C-A #กรมสุขภาพจิต #COVID-19 #เราจะผ่านไปด้วยกัน #โรงพยาบาลจิตเวชเลยฯ