แพทย์หญิงจุฬาพันธุ์ เหมกูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์ เป็นประธานนำคณะกรรมการขับเคลื่อนระบบบริการจิตเวชเด็กและวัยรุ่น จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพระบบบริการโรคออทิสติก และโรคสมาธิสั้น ในเขตสุขภาพที่ 8 ปีงบประมาณ 2565

วันที่ 28 เมษายน 2565 แพทย์หญิงจุฬาพันธุ์ เหมกูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์ เป็นประธานนำคณะกรรมการขับเคลื่อนระบบบริการจิตเวชเด็กและวัยรุ่น จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพระบบบริการโรคออทิสติก และโรคสมาธิสั้น ในเขตสุขภาพที่ 8 ปีงบประมาณ 2565 กิจกรรมที่ 2 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อติดตามการปฏิบัติงานเครือข่ายผู้รับผิดชอบงานสุขภาพจิต/งานพัฒนาการเด็กพื้นที่รับผิดชอบในเขตสุขภาพที่ 8 ในการเข้าถึงบริการโรคสมาธิสั้น ในครั้งนี้ได้รับเกีรยติจากนายแพทย์สรรคเพชร หอมสมบัติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปากชม พร้อมผู้รับผิดชอบงานพัฒนาการสุขภาพจิตเด็กเข้าร่วมและให้การต้อนรับพร้อมสนับสุนในเรื่องสถานที่ในการจัดโครงการ และจิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น แพทย์หญิงปวีณา แพพาณิชย์ จาก โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมฯ TeleConference ในการตรวจวินิจฉัย และบรรยายองค์ความรู้เรื่องโรคสมาธิสั้นและออทิสติก ให้เกียรติเป็น Coaching แก่แพทย์และผู้รับผิดชอบงานของรพ.ปากชม ณ ห้องประชุมลีลาวดี โรงพยาบาลปากชม อ.ปากชม จ.เลย