โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการงานราชทัณฑ์ปันสุขเพื่อพัฒนางานด้านสุขภาพจิตและจิตเวช

เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2565 โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์ นำโดยนายวิรัช วัฒนา พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ นางสาววนิดา พงษทวงษ์ พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการและคณะกรรมการขับเคลื่อนพระราชบัญญัติสุขภาพจิต โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการงานราชทัณฑ์ปันสุขเพื่อพัฒนางานด้านสุขภาพจิตและจิตเวช วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพและถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับแนวทางในการดูแลผู้ป่วยจิตเวชในเรือนจำ ให้กับบุคลากรตามกลุ่มเป้าหมาย (อสรจ.) แนวทางการดูแลผู้ต้องขังจิตเวชให้ได้รับการดูแลรักษาอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานและเพิ่มการเข้าถึงบริการอย่างทั่วถึง ตามแผนงานยุทธศาสตร์สร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี ซึ่งเป็นการลงพื้นที่เรือนจำในจังหวัดหนองคาย