แพทย์หญิงจุฬาพันธุ์ เหมกูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์ เป็นประธานเปิดโครงการและนำบุคลากรเข้าร่วมโครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19)

วันที่ 9 พฤษภาคม 2565 แพทย์หญิงจุฬาพันธุ์ เหมกูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์ เป็นประธานเปิดโครงการและนำบุคลากรเข้าร่วมโครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) ในผู้ป่วยจิตเวชและบุคลากรโรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์ จัดโดยกลุ่มงานพัฒนาคุณภาพบริการและมาตรฐานเป็นผู้รับผิดชอบโครงการ วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบฐานข้อมูลผู้ติดเชื้อ COVID – 19 ในผู้ป่วยจิตเวชเละบุคลากร พัฒนาทักษะของบุคลากรในการบันทึกข้อมูลผู้ป่วยจิตเวชในความดูแล และบุคลากรในหน่วยงานที่ติดเชื้อ COVID – 19 ในระบบฐานข้อมูลผู้ติดเชื้อของโรงพยาบาลได้อย่างถูกต้องและครบถ้วน โดยกำหนดจัดโครงการระหว่างวันที่ 9 – 12 พฤษภาคม 2565 ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถเข้าร่วมด้วยตนเองและแบบ Online ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting ณ ห้องประชุมกองสุข โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์