โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์ เข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินงานระบบการแพทย์สาธารณสุขทางไกล Telehealth-Telemedicine

วันที่ 11 พฤษภาคม 2565 แพทย์หญิงจุฬาพันธุ์ เหมกูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์ มอบหมายให้นายวิรัช วัฒนา พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รองหัวหน้ากลุ่มภารกิจการพยาบาลด้านวิชาการ นางขัตติยา วัฒนา หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพ นายสมิง ศรีบุตรตา หัวหน้ากลุ่มงานเทคโนโลยีและสารสนเทศ และนางเยาวลักษณ์ ตั้งวงศ์ รองหัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยนอก เข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินงานระบบการแพทย์สาธารณสุขทางไกล Telehealth-Telemedicine รวมถึงการบันทึกข้อมูล การเบิกจ่าย ผ่านโปรแกรม E-Claim ของ สปสช. สำหรับหน่วยบริการที่ผ่านการขึ้นทะเบียนที่มีศักยภาพในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 8 โดยเป็นการร่วมประชุมทางไกลผ่านระบบ Zoom Meeting ส่งสัญญาณจากห้องประชุมสำนักงานหลักระกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 8 อุดรธานี มายังห้องประชุมอุครานันท์ โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์