แพทย์หญิงจุฬาพันธุ์ เหมกูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์ เป็นประธานคณะกรรมการประเมินการจัดตั้งกลุ่มงานจิตเวชและยาเสพติด โรงพยาบาลชุมชน เขตสุขภาพที่ 8 ปีงบประมาณ 2565

วันที่ 12 พฤษภาคม 2565 แพทย์หญิงจุฬาพันธุ์ เหมกูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์ เป็นประธานคณะกรรมการประเมินการจัดตั้งกลุ่มงานจิตเวชและยาเสพติด โรงพยาบาลชุมชน เขตสุขภาพที่ 8 ปีงบประมาณ 2565 พร้อมนางอัญชลี วิจิตรปัญญา รองผู้อำนวยการ กลุ่มภารกิจการพยาบาล และนายณรงค์ ตั้งวงศ์ หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาลจิตเวชชุมชนและสารเสพติด สำนักงานเขตสุขภาพที่ 8 และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี ร่วมเป็นคณะกรรมการลงพื้นที่เพื่อประเมินและ ตรวจสอบผลการดำเนินการตามแนวทางการประเมิน ในการจัดตั้งกลุ่มงานจิตเวชและยาเสพติดในโรงพยาบาลชุมชน ณ โรงพยาบาลวังสามหมอ อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี