แพทย์หญิงจุฬาพันธุ์ เหมกูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์ พร้อมบุคลากร ร่วมต้อนรับ นายแพทย์จุมภฏ พรมสีดา รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต

วันที่ 20 พฤษภาคม 2565 แพทย์หญิงจุฬาพันธุ์ เหมกูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์ พร้อมบุคลากร ร่วมต้อนรับ นายแพทย์จุมภฏ พรมสีดา รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต เนื่องในโอกาสตรวจเยี่ยมการบริหารจัดการ การดำเนินงานตามนโยบายกระทรวงสาธารณสุขและกรมสุขภาพจิตของโรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์ โดยมีนายแพทย์สมชาย ชมภูคำ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเลย ด้านเวชกรรมป้องกัน นายกายสิทธิ์ แก้วยาศรี รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเลย ด้านส่งเสริมพัฒนา นายแพทย์อุดมศักดิ์ บุญส่งทรัพย์ รองผู้อำนวยการ ฝ่ายการแพทย์ โรงพยาบาลเลยพร้อมแขกผู้มีเกียรติร่วมต้อนรับและลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานการให้บริการทางจิตเวชในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และลงพื้นที่เยี่ยมการให้บริการดูแลรักษาผู้ป่วยจิตเวชที่กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยนอกและกลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยใน ได้แก่ หอผู้ป่วยจำปาทอง หอผู้ป่วยราชาวดี หอผู้ป่วยฉัตรชบา หอผู้ป่วยพุทธรักษา หอผู้ป่วยลีลาวดี(หอผู้ป่วยในหญิง) และศูนย์การรักษาด้วยไฟฟ้า การก่อสร้างอาคารที่พักเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์พร้อมมอบนโยบายการดำเนินการตามนโยบายกระทรวงสาธารณสุขและกรมสุขภาพจิตในการให้บริการดูแลผู้ป่วยจิตเวชในสถานพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ณ ห้องประชุมกองสุข โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์