โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการงานราชทัณฑ์ปันสุขเพื่อพัฒนางานด้านสุขภาพจิตและจิตเวช ที่หนองบัวลำภู

เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2565 แพทย์หญิงจุฬาพันธุ์ เหมกูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์ มอบหมายให้นายวิรัช วัฒนา พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ นางสาววนิดา พงษทวงษ์ พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการและคณะกรรมการขับเคลื่อนพระราชบัญญัติสุขภาพจิต โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการงานราชทัณฑ์ปันสุขเพื่อพัฒนางานด้านสุขภาพจิตและจิตเวช วัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการป้องกันปัญหาสุขภาพจิตและจิตเวชสำหรับผู้ต้องขังอาสาสมัครสาธารณสุขเรือนจำ (อสรจ.) ให้สามารถนำไปถ่ายทอดความรู้แก่ผู้ต้องขังเพื่อให้มีความรู้ มีทักษะในการดูแลตนเอง มีพฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสมเกิดการเจ็บป่วยน้อยที่สุด สุขภาพสมบูรณ์ทั้งกายและใจ เพื่อออกมาสู่สังคมภายนอกและประกอบอาชีพสุจริตได้อย่างมีคุณภาพต่อไป โดยเป็นการลงพื้นที่เรือนจำจังหวัดเลย