โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการขับเคลื่อนการดำเนินงานกระตุ้นพัฒนาการเด็กล่าช้าจังหวัดหนองบัวลำภู ปีงบประมาณ 2565 ระหว่างวันที่ 8 – 9 มิถุนายน 2565

โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์ ร่วมกับศูนย์สุขภาพจิตที่ 8 และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการขับเคลื่อนการดำเนินงานกระตุ้นพัฒนาการเด็กล่าช้าจังหวัดหนองบัวลำภู ปีงบประมาณ 2565 ระหว่างวันที่ 8 – 9 มิถุนายน 2565 วัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรที่รับผิดชอบงานกระตุ้นพัฒนาการเด็ก ในโรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลชุมชน และสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ ในจังหวัดหนองบัวลำภู มีองค์ความรู้ในการบันทึกข้อมูลเด็กปฐมวัยที่มีปัญหาพัฒนาการได้อย่างถูกต้องและสามารถนำฐานข้อมูลไปใช้ประโยชน์ ในการปฏิบัติงาน และเด็กที่มีปัญหาพัฒนาการในจังหวัดหนองบัวลำภู ได้เข้าถึงระบบบริการสาธารณสุขและได้รับการติดตามกระตุ้นพัฒนาการจนกลับมาสมวัยหรือมีพัฒนาการดีขึ้น ผู้เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ประกอบด้วย วิทยากรจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู โรงพยาบาลนากลาง และโรงพยาบาลสุวรรณคูหา บุคลากรสาธารณสุข ในโรงพยาบาลและสำนักงานสาธารณสุขทุกอำเภอในจังหวัดหนองบัวลำภู ในครั้งนี้นายแพทย์สุรพงษ์ ผดุงเวียง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู มอบหมายให้นางกอบกุล ม่วงสนิท รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู (ด้านโครงการพิเศษ) เป็นประธานในพิธีเปิด ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู