สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) งป.2565 เดือนพฤษภาคม

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) งป.2565 เดือนพฤษภาคม