โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์ นำโดยนายชัยศักดิ์ ศรีภูมิ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ เป็นวิทยากรในโครงการอบรมอาสาสมัครเพื่อบริหารจัดการผู้ป่วยทางจิตที่อาจก่อเหตุร้ายในชุมชนองค์การบริหารส่วนตำบลเมือง ประจำปี 2565

วันที่ 24 มิถุนายน 2565 โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์ นำโดยนายชัยศักดิ์ ศรีภูมิ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ นางสาวรภัทรธรณ์ ใจทน พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ นายพิทักษ์ ภูศรีฤทธิ์ พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ นายจเรศักดิ์ จินาย พนักงานช่วยเหลือคนไข้และเจ้าหน้าที่ ร่วมเป็นวิทยากรในโครงการอบรมอาสาสมัครเพื่อบริหารจัดการผู้ป่วยทางจิตที่อาจก่อเหตุร้ายในชุมชนองค์การบริหารส่วนตำบลเมือง ประจำปี 2565 วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพและถ่ายทอดองค์ความรู้ในการบริหารจัดการผู้ป่วยทางจิตที่อาจก่อเหตุร้ายได้อย่างถูกวิธีและปลอดภัยแก่อาสาสมัครในชุมชน ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเมือง อ.เมือง จ.เลย