โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์ ร่วมกับศูนย์สุขภาพจิตที่ 8 จัดอบรมหลักสูตรการบำบัดโดยการแก้ปัญหาแบบสั้น (Brief Solving Therapy)

วันที่ 27 มิถุนายน 2565 แพทย์หญิงจุฬาพันธุ์ เหมกูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์ มอบหมายให้กลุ่มงานการพยาบาลจิตเวชชุมชนและสารเสพติดนำโดยว่าที่ รต.หญิงเจตนิพิฐ สุวรรณไกรษร พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ และนางสุภาพร นันทะผา พยาบาลวิชาชีพชำนาญการร่วมกับศูนย์สุขภาพจิตที่ 8 จัดอบรมหลักสูตรการบำบัดโดยการแก้ปัญหาแบบสั้น (Brief Solving Therapy) สำหรับการป้องกันการฆ่าตัวตายในกลุ่มเปราะบางที่มีพฤติกรรมการฆ่าตัวตายในกลุ่มเปราะบาง วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุขในการดำเนินงานการป้องกันการฆ่าตัวตายของหน่วยงานในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี ณ ห้องประชุมร่มโพธ์ทอง 1 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี