โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์ เป็นวิทยากรในโครงการเพิ่มศักยภาพชุดปฏิบัติการเพื่อป้องกันและระงับเหตุ กรณีผู้ป่วยอาการทางจิตที่เกิดจากการใช้สารเสพติดก่อเหตุรุนแรง ปีงบประมาณ 2565 ระหว่างวันที่ 27-28 มิถุนายน 2565

โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์ นำโดยแพทย์หญิงจุฬาพันธุ์ เหมกูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์มอบหมายให้นางฉลองรัตน์ ศรีพรหม หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยจิตเวชฉุกเฉินนำนางสาวสุขุมาลย์ ศิลปอนันต์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ นายพิทักษ์ ภูศรีฤทธิ์ พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ และนายชาตรี ช่างเรือง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ เข้าร่วมเป็นวิทยากรในโครงการเพิ่มศักยภาพชุดปฏิบัติการเพื่อป้องกันและระงับเหตุ กรณีผู้ป่วยอาการทางจิตที่เกิดจากการใช้สารเสพติดก่อเหตุรุนแรง ปีงบประมาณ 2565 ระหว่างวันที่ 27-28 มิถุนายน 2565 จัดโดยอำเภอบ้านผือ จ.อุดรธานี วัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจถึงภัยและสาเหตุความรุนแรง สามารถเข้าระงับเหตุความรุนแรงที่เกิดขึ้นได้ รวมทั้งสามารถนำความรู้ที่ได้ใช้วางแผนในการแก้ไขปัญหาผู้ที่มีอาการทางจิตก่อเหตุรุนแรงในพื้นที่ ณ หอประชุมบริบาลภูมิเขตต์ ที่ทำการปกครองอำเภอบ้านผือ อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี