โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์ จัดโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรปฏิบัติงานด้านจิตเวชยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2565 ระหว่างวันที่ 28-30 มิถุนายน 2565

โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์นำโดยแพทย์หญิงจุฬาพันธุ์ เหมกูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์ มอบหมายให้นางอัญชลี วิจิตรปัญญา รองผู้อำนวยการ กลุ่มภารกิจการพยาบาล นำกลุ่มงานการพยาบาลจิตเวชชุมชนและสารเสพติดร่วมกับกลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย จัดโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรปฏิบัติงานด้านจิตเวชยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2565 ระหว่างวันที่ 28-30 มิถุนายน 2565 วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานยาเสพติด สามารถดูแลผู้ป่วยจิตเวชยาเสพติดในสถานพยาบาลตามประมวลกฏหมายและเพื่อให้เกิดการบำบัดฟื้นฟูตามเกณฑ์มาตรฐาน HA ยาเสพติด กระทรวงสาธารณสุข ในครั้งนี้ได้รับเกียรติวิทยากรจากโรงพยาบาลธัญญารักษ์ จังหวัดอุดรธานี ได้แก่ นายสวัสดิ์ อุ่นใจ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ นายกิจวัฒ นาถวิล พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ และน.ส.ผการัตน์ เรี่ยวแรง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ร่วมเป็นวิทยากรในโครงการฯ ณ ห้องประชุมกองสุข โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์