๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลยให้เกียรติเป็นประธานในพิธี จิตอาสาในโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๗๐ พรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ แพทย์หญิงจุฬาพันธุ์ เหมกูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์ มอบหมายให้นางอัญชลี วิจิตรปัญญา รองผู้อำนวยการ กลุ่มภารกิจการพยาบาล นางบุศรินทร์ เวศมโน รองผู้อำนวยการ กลุ่มภารกิจอำนวยการนำผู้บริหารและบุคลากรเข้าร่วมจิตอาสาในโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๗๐ พรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ โดยมีนายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลยให้เกียรติเป็นประธานในพิธี พร้อมคณะผู้บริหารระดับสูงจังหวัดเลย หัวหน้าหน่วยงานและตัวแทนทุกหน่วยงานพร้อมประชาชนจิตอาสาเข้าร่วม กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗๐ พรรษา รวมทั้งเพื่อสนองแนวทางตามพระราชปณิธานในการที่จะรักษาระบบนิเวศทางสิ่งแวดล้อม อันจะเป็นแนวทางในการที่จะส่งเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ประชาชนในพื้นที่ ณ บริเวณโดยรอบ โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์