โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์ ร่วมโครงการออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.จังหวัดเลยและโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 13/2565

วันที่ 24 สิงหาคม 2565 แพทย์หญิงจุฬาพันธุ์ เหมกูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์ มอบหมายให้นายวิรัช วัฒนา รองหัวหน้ากลุ่มภารกิจการพยาบาลด้านวิชาการ และว่าที่ รต.หญิงเจตนิพิฐ สุวรรณไกรษร พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ร่วมโครงการออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.จังหวัดเลยและโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 13/2565 ร่วมกับจังหวัดเลย ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.จังหวัดเลยในพื้นที่อำเภอเอราวัณ เพื่อนำบริการความรู้ข่าวสารและบริการขั้นพื้นฐานทางสาธารณสุข บริการขั้นพื้นฐานของหน่วยงานระดับจังหวัด และการส่งเคราะห์ช่วยเหลือราษฎรในพื้นที่ห่างไกล ณ โรงเรียนบ้านผาสะนา หมู่ที่ 4 ต.ทรัพย์ไพวัลย์ อ.เอราวัณ จ.เลย