โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์ เข้าร่วมเป็นวิทยากรในโครงการอบรมดูแลผู้ป่วยจิตเวชก้าวร้าวรุนแรง ระหว่างวันที่ 22-23 สิงหาคม 2565

โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์ นำโดยนางฉลองรัตน์ ศรีพรหม หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาลจิตเวชฉุกเฉิน มอบหมายให้นายพิทักษ์ ภูศรีฤทธิ์ พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการและนายราชิต ลีกระจ่าง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ เข้าร่วมเป็นวิทยากรในโครงการอบรมดูแลผู้ป่วยจิตเวชก้าวร้าวรุนแรง ระหว่างวันที่ 22-23 สิงหาคม 2565 จัดโดยโรงพยาบาลภูหลวง วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนางานสุขภาพจิต พัฒนาองค์ความรู้ในการดูแลผู้ป่วยและพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการแพทย์ ให้มีทักษะและความสามารถในการจัดการผู้ป่วยจิตเวชที่มีพฤติกรรมก้าวร้าวรุนแรงให้เกิดความปลอดภัยกับทั้งตัวผู้ป่วย ผู้ดูแล ผู้ให้บริการ ซึ่งเป็นแนวทางที่จะช่วยให้ครอบครัวและชุมชนสามารถดูแลผู้ที่มีปัญหาทางจิตได้อย่างปลอดภัย ณ ห้องประชุม 1 โรงพยาบาลภูหลวง อ.ภูหลวง จ.เลย