แพทย์หญิงจุฬาพันธุ์ เหมกูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์ และคณะผู้บริหารเข้าศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านสุขภาพจิตและจิตเวชระหว่างโรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์และโรงพยาบาลน่าน

วันที่ 2 กันยายน 2565 แพทย์หญิงจุฬาพันธุ์ เหมกูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์ พร้อมนางอัญชลี วิจิตรปัญญา รองผู้อำนวยการ กลุ่มภารกิจการพยาบาล นางบุศรินทร์ เวศมโน รองผู้อำนวยการ กลุ่มภารกิจอำนวยการ และคณะผู้บริหารเข้าศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านสุขภาพจิตและจิตเวชระหว่างโรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์และโรงพยาบาลน่าน เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นในแนวทางการดำเนินงานให้สอดคล้องกับบริบทของโรงพยาบาล และประเด็นที่เป็นประโยชน์แก่หน่วยงาน ในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากแพทย์หญิงอัจฉรา ละอองนวลพานิช ผู้อำนวยการโรงพยาบาลน่านพร้อมนายแพทย์กนก พิพัตน์เวช รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ นายแพทย์วีระ เอกอนันต์กุล หัวหน้ากลุ่มงานจิตเวชและยาเสพติด ประธาน service plan จิตเวชและยาเสพติด จ.น่าน นายแพทย์ฐปนัท ศรีธาราธิคุณ จิตแพทย์ โรงพยาบาลปัว พร้อมคณะผู้บริหารร่วมให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลน่าน อ.เมืองน่าน จ.น่าน