โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์ ตรวจรักษาผู้ป่วยจิตเวชในเรือนจำจังหวัดเลยและติดตามอาการของผู้ป่วยหลังการรักษา ผ่านระบบ Telepsychiatry

วันที่ 9 กันยายน 2565 แพทย์หญิงจุฬาพันธุ์ เหมกูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์ มอบหมายให้ นายแพทย์ณัชพล เติมพรเลิศ รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ และน.ส.กรรณิการ์ ชื่นสมบัติ หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยนอก ตรวจรักษาผู้ป่วยจิตเวชในเรือนจำจังหวัดเลยและติดตามอาการของผู้ป่วยหลังการรักษา ผ่านระบบ Telepsychiatry ระหว่างโรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์และเรือนจำจังหวัดเลย ภายใต้โครงการ “ราชทัณฑ์ ปันสุข ทำความ ดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” ซึ่งในวันนี้มีผู้รับการตรวจจำนวน 10 รายโดยเป็นผู้ต้องขังชายจำนวน 7 ราย และผู้ต้องขังหญิงจำนวน 3 ราย ณ โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์ #ราชทัณฑ์ ปันสุข ทำความ ดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ #กรมสุขภาพจิต #โรงพยาบาลจิตเวชเลยฯ