พทย์หญิงจุฬาพันธุ์ เหมกูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์ พร้อมคณะผู้บริหารและบุคลากรเข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ Future Search Conference ฉากทัศน์การพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตในอนาคต ระหว่างวันที่ 12-13 กันยายน 2565

วันที่ 12 กันยายน 2565 แพทย์หญิงจุฬาพันธุ์ เหมกูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์ พร้อมคณะผู้บริหารและบุคลากรเข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ Future Search Conference ฉากทัศน์การพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตในอนาคต ระหว่างวันที่ 12-13 กันยายน 2565 จัดโดยสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ ครั้งนี้แพทย์หญิงอัมพร เบญจพลพิทักษ์ อธิบดีกรมสุขภาพจิตให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมนายแพทย์จุมภฏ พรมสีดา นายแพทย์ศิริศักดิ์ ธิติดิลกรัตน์ และนายแพทย์ฐิติ แสวงธรรม รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต ร่วมเป็นเกียรติในพิธี นายแพทย์ณัฐกร จำปาทอง ผู้อำนวยการสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ เป็นผู้กล่าวรายงาน หลังจากนั้นแพทย์หญิงจุฬาพันธุ์ เหมกูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์ได้เข้าร่วมรับเกียรติบัตรในพิธีมอบรางวัลเลิศรัฐและมอบเกียรติบัตรแก่หน่วยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิตประจำปีงบประมาณ 2565จากท่านอธิบดีกรมสุขภาพจิต ซึ่งโรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์ได้รับการประเมินคุณภาพการดำเนินงานของหน่วยงานตามเกณฑ์ฯ PMQA-DMH 4.0 อยู่ในระดับ Significance ณ ห้องประชุมชะอำ 1-4 โรงแรมเดอะรีเจ้นท์ ชะอำบีช รีสอร์ท จังหวัดเพชรบุรี